Kde jsem doma, co nabízím

Rodina jako základ společnosti


Stabilní rodinu tvoří rodiče, táta, máma a děti, ale i širší okruh babiček a dědů. Tato rodiny si zaslouží péči a ochranu státu. Proto prosazuji např. povinnost zpracování tzv. zprávy FIA o dopadu každého nového zákona na život rodin. Hájit zájmy rodičů vnímám jako svůj prvořadý úkol v politice. 


Vzdělání vede k prosperitě a blahobytu

Školství a vzdělávání – jako výsostná investice do budoucna musí být prioritou, která souvisí s dalším rozvojem naší společnosti. Celospolečenské postavení vzdělávání od předškolního vzdělávání až po celoživotní učení je klíčové.

Politik slouží občanům a státu

Politika jako služba – toto nesmí být vizitkou naivity, ale výrazem spoluodpovědnosti za své okolí.

  • školství a vzdělávání – jako výsostná investice do budoucna musí být prioritou, která souvisí s dalším rozvojem naší společnosti
  • kultura – podpora živé i hmotné kultury vede ke kultivaci celé naší společnosti
  • komunální (a krajská) politika – aktivní občané a žijící obce a města jsou nejlepší vizitkou fungujícího společenského života – co je možné zajistit na úrovni obcí a krajů je třeba v rámci subsidiarity ponechat tam a nikoli na státu
  • plné nasazení pro křesťanskodemokratickou politiku a její suverénní postavení v rámci našeho politického spektra – slušnost a poctivost, důraz na kořeny s jednoznačnou spoluodpovědností za naši společnost
  • stát není správné řídit jako firmu a potlačovat aktivní spoluodpovědnost občanů za věci veřejné; stejně tak není správné direktivní řízení státu se zásahy do svobod jednotlivce – stát se más spravovat jako rodina či obec – s jasným vymezením kompetencí, ale také zodpovědností a aktivním zapojením všech jejich členů či občanů
  • politika jako služba – toto nesmí být vizitkou naivity, ale výrazem spoluodpovědnosti za své okolí